MADDE 1 – SATICI BİLGİLERİ
Unvanı                : Viis Online Mağazacılık    
Adresi                 : Ulus ülfet sokak No:4 Köşklüçiftlik/Lefkoşa    
Telefon                : 05338578447   
E-posta adresi    : [email protected]    

        

MADDE 2 - KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait {Viis} internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 

 

MADDE 3 - SATIŞA KONULAN MALIN TEMEL ÖZELLİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ
3.1. Ürünler'in tanımı, birim tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir ve Alıcı tarafından da onaylanmıştır.
3.2. Kargo Ücreti veya Sevkiyat Ücreti Alıcı tarafından ödenecektir. Satıcı’nın kargo ücreti veya sevkiyat ücreti ile ilgili Alıcı’ya sağladığı imkan ve fırsatlar hali müstesnadır.

 

MADDE 4 - TAAHHÜTLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 
Madde 3.1'te belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir.Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
 

MADDE 5 - GENEL HÜKÜMLER
 5.1- ALICI, {Viis} internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
 5.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 3 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
 5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
 5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
 5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
 5.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur.Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
 5.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
 5.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI  tarafından karşılanacaktır.

 

MADDE 6 - SİPARİŞİN REDDİ
Viis’in internet sitesinden herhangi bir ürünü geri çekme ve/veya internet sitesindeki herhangi bir materyali veya içeriği kaldırma veya düzeltme hakkı her daim saklıdır. VİİS kendisine iletilen tüm siparişleri  işlemek için tüm makul çabayı sarf edecek olsa dahi, bir siparişi aldıktan veya Müşteri’ye Sipariş Onayı gönderdikten sonra olağandışı durumların meydana gelmesi halinde siparişi yerine getirmeyi veya onaylamayı reddetme hakkını her zaman saklı tutar.

 

MADDE 7 - ALICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a) Alıcı, Sözleşmeden kaynaklı tüm vecibelerini (adres ve iletişim bilgileri) yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
b) Alıcı, Sözleşmeden kaynaklı tüm hüküm ve yükümlülüklere uymayı keza ödemeyi gerçekleştirip ödeme onay maili kendisine geldiğinde sözleşmenin kurulduğunu kabul ve taahhüt eder.
c) Alıcı, aldığı ürünlerin iadesinin veya cayma hakkının olmadığını yalnızca değişim hakkının olduğunu kabul ve taahhüt eder. 

 

MADDE 8 - TESLİM EDEMEME HALİ
Teslimat mümkün olmazsa, ürün/ler depoya iade edilir.Teslimatın mümkün olmaması halinde Müşteri, siparişe konu ürünün nerede olduğuna ve teslimatı nasıl yeniden ayarlayabileceğine ilişkin bilgilendirilir. Müşteri kararlaştırılan zamanda teslimat konumunda olmazsa, anlaşılacak diğer bir uygun günde teslimatı yeniden düzenlemek için Viis ile irtibata geçmelidir.Siparişe konu ürün teslimat adresine getirilip de Viis’den kaynaklı olmayan bir sebepten ötürü Teslimat gerçekleşmez, alıcıya sms veya e-mail gönderildikten sonra Müşteri takip eden beş (5) gün içinde Teslimat için Viis ile iletişime geçmezse, Müşteri’nin Sözleşme’ye aykırı davrandığından bahisle Sözleşme feshedilebilecektir.
 Sözleşmenin sonlandırılmasının sonucu olarak, teslimat masrafı dahil (Viis’in sunduğu olağan teslimat yöntemi dışında Müşteri’nin istediği herhangi bir teslimat yönteminden kaynaklanan ek masraflar hariç olmak üzere) ViiS Müşteri’den aldığı bütün ödemeleri, herhangi bir makul olmayan gecikme olmaksızın, her halükarda, işbu Sözleşmenin sonlandırılmasından sonraki otuz (30) gün içinde Müşteri’ye iade edecektir. Müşteri, Sözleşmenin sonlandırılmasından kaynaklanan nakliye işleminin ek maliyeti olabileceğini ve Viis’in bu maliyeti Müşteri’ye yansıtma hakkına sahip olacağını unutmamalıdır. Ürünün zarar görmüş olabileceğini paket durumunda belli olması halinde alıcı paketi almayarak kargo şirketine tutanak tutturarak geri verme hak ve yükümlülüğüne sahiptir.Yine gerek görülmesi durumunda paketin açılıp ürünün kontrol edilmesi de yine kargo şirket yetkilisinin veya Viis’in kendi bünyesinde olan teslimat bölüm elemanlarının hazır olduğu bir esnada yapılması esastır.

 

MADDE 9 - RİSK VE MÜLKİYET
Viis’in belirlediği kurye/kargo şirketi ile teslimatı Müşteri kabul ettiği müddetçe teslimata kadar ürünlere ilişkin her türlü zarar ve hasar Viis’in sorumluluğunda olacaktır.Ürünlerin mülkiyeti, söz konusu ürünün Müşteri’ye veya teslimat adresinde bulunan kişiye tesliminden itibaren Müşteri’ye geçer. (mülkiyetin devri) Mülkiyeti kendisine geçtiği andan itibaren alıcı ürünün bozuk, çizik, hasara uğramış vb. gibi gerekçelerle satıcıya iade edemez.Dolayısıyla alıcı ürünü kurye ve/veya kargo şirketinden teslim alırken tam ve eksiksiz olarak teslim aldığını kontrol etme yükümlülüğündedir. Yine alıcının 8. Maddedeki hak ve yükümlülükleri mevcuttur.  

 

MADDE 10 - İADE,CAYMA ve DEĞİŞİM HAKKI
Satıcı, kapıdan satış yapmadığı için alıcının herhangi bir cayma ve iade hakkı mevcut değildir. Ancak alıcı ürün/ürünler kendisine kurye/kargo şirketi tarafından kendisine teslim edildiği an ürünü kontrol etmek yükümlülğündedir.Yine alıcı ürünü kontrol ettiği an satıcının kusurundan kaynaklı herhangi bir sorun görmesi durumunda ürünü teslim almamalı ve kurye/kargo şirketine iade etmelidir.Alıcı, ürünü teslim aldığı andan başlamak kaydıyla en geç 5 işgünü içerisinde satıcının adresine giderek ayni ürünün değişimini (üzerindeki etikete veya herhangi bir tarafına zarar vermemek veya sökmemek kaydıyla) yapabilecektir.Böyle bir durumun hasıl olması durumunda kargo ücreti alıcıya geri iade edilmeyecektir.
Ürün değişimi edilemeyecek koşullar:
a)   Etiketi üründen koparılmış  veya zarar görülmüş,
b)   Teslim alındığından itibaren 5 işgünü geçmiş ürünler,
c)    Sağlık ve hijyen açısından iadeye uygun olmayan ürünler (iç çamaşırı, mayo vb. )
d)   Ürünler kendisine teslim edilirken  kendisine verilen faturası yanında olmayanlar,
e)   Sıcak, güneş vb gibi gerekçelerle hasara uğramış ürünler.

 

MADDE 11 - MÜCBİR SEBEPLER
Viis’in kontrolü dışında meydana gelen ve işbu Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerinden herhangi birini gerçekleştirememesine veya geciktirmesine neden olan ve bu itibarla Sözleşme tahtında mücbir sebep olarak addolunacak olaylardan Viis sorumlu veya yükümlü tutulamaz.Viis’in kontrolü dışındaki olaylar, makul kontrolün ötesindeki eylem, olay, gerçekleşmeme, çıkarılma veya kazaları içerir ve özellikle şunları (sınırlama olmaksızın) kapsar:
1. Grevler, lokavtlar veya diğer endüstriyel eylemler.
2. Sivil kargaşa, isyan, işgal, terörist saldırısı veya terör saldırısı tehdidi, savaş (ilan edilmiş olsun veya olmasın) veya savaş tehdidi veya savaş hazırlığı, salgın hastalık,
3. Yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, çökme, salgın veya diğer doğal afetler.
4. Motorlu taşıtlar veya diğer kamu veya özel nakliye araçlarının kullanımının imkansızlığı.
5. Kamu veya özel sektör telekomünikasyon ağlarının kullanımının imkansızlığı.
6. Herhangi bir hükümetin eylemleri, kararnameleri, mevzuatları, yönetmelikleri veya kısıtlamaları.
7. Herhangi bir kargo, posta veya ilgili diğer nakliye işlerinde grev, çökme ve kazalar. Herhangi bir Sözleşme dahilindeki Viis’in herhangi bir yükümlülüğü, kontrolü dışındaki olay devam ettiği sürece askıya alınır ve bu dönem Viis’in yükümlülüğü yerine getirme süresine eklenir. Viis, kontrolü dışındaki olayı sonlandırmak veya Sözleşme dahilindeki yükümlülüklerine kontrolü dışındaki olaya rağmen gerçekleştirebilmesini sağlayacak bir çözüm bulmak için bütün makul çabayı gösterecektir.
8. Kısmi veya tamamen sokağa çıkma yasağı,  

 

MADDE 12 - YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından ve sözleşme hükümlerinden kaynaklı herhangi bir ihtilafın çözüm yeri ve/veya uyuşmazlıkların giderilmesi yeri Lefkoşa Kaza Mahkemesi’dir.

 

MADDE 13 - GİZLİLİK
Alıcı tarafından işbu sözleşmede yer alan bilgiler Satıcı tarafından herhangi bir kişi ile paylaşılmayacaktır.Yasal yerlerin soruşturma veya tahkikat amaçlı ilgili bilgileri talep etmeleri halinde mevzuat uyarınca mecburi olan bilgilerin paylaşılmazı mecburidir.Alıcıya ait yalnızca  e-mail, telefon numara bilgileri satıcı tarafından online internet sitesinin ve markalarının tanıtım ve yayılması amaçlı reklam gönderme amaçlı kullanılabilinecektir.
 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.